1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BEAUTYBR. Utrecht en client waarop BEAUTYBR. Utrecht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen BEAUTYBR. Utrecht
BEAUTYBR. Utrecht zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van dat moment bekende stand der wetenschap. BEAUTYBR. Utrecht zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan BEAUTYBR. Utrecht melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BEAUTYBR. Utrecht  100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen. Indien de client meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag BEAUTYBR. Utrecht de verloren tijd verkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan BEAUTYBR. de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen BEAUTYBR. Utrecht moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden.

4. Betaling
BEAUTYBR. Utrecht vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet BEAUTYBR. Utrecht vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen BEAUTYBR. Utrecht neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een intakeformulier. BEAUTYBR. Utrecht behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BEAUTYBR. Utrecht zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid
BEAUTYBR. Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BEAUTYBR. Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.


8. Garantie
Kom aub zonder (oog) make up naar de afspraak wanneer je voor een wimperlifting behandeling naar de salon komt.

WIMPERBEHANDELINGEN

BEAUTYBR. Utrecht geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
In geval van een allergische reactie zal BEAUTYBR. Utrecht geen geld retour geven.


WENKBRAUW BEHANDELINGEN

BEAUTYBR. Utrecht geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door de wenkbrauwstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

In geval van een allergische reactie zal BEAUTYBR. Utrecht geen geld retour geven.


PMU BEHANDELINGEN
Voor het inplannen van een afspraak voor de permanente make up staat de specialist in haar recht om een aanbetaling van 25% aan de client door te bereken. Een ingeplande PMU afspraak is INCLUSIEF één touch up behandeling. Iedere touch up behandeling van €50,00 die de client hierna nodig heeft wordt doorberekend aan de client . De client wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld tijdens de intake van de afspraak.

BEAUTYBR. Utrecht geeft de client 6 weken garantie op de behandeling.
Deze garantie vervalt indien:
- De client de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt advies heeft gevraagd aan een andere specialist.
In geval van een allergische reactie zal BEAUTYBR. Utrecht geen geld retour geven.

9. Beschadiging & diefstal
BEAUTYBR. Utrecht het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BEAUTYBR. Utrecht meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van BEAUTYBR. Utrecht. BEAUTTBR. Utrecht moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BEAUTYBR. Utrecht de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien BEAUTYBR. Utrecht en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BEAUTYBR. Utrecht het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.


12. Recht
Op elke overeenkomst tussen BEAUTYBR. Utrecht en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Copyright ©BEAUTYBR. 2024

info@beautybarutrecht.nl
Schoolstraat 99a
3451 AC Vleuten